902 026 339

Extinció d’Incendis

L’extintor és un element de seguretat anti incendi imprescindible i que mai pot faltar en la seva comunitat, pàrquing o en el seu negoci. Tots els sistemes de protecció contra incendis s’han de revisar de forma obligatòria amb periodicitat trimestral, sent la revisió anual l’única obligatòria per un mantenidor autoritzat. La revisió d’extintors i el seu manteniment dependran del tipus d’extintor.

EXTINTORS DE POLS

Per efectuar la revisió d’extintors, independent de la seva mida, inclús els carros de 25 i 50 kg sobre rodes, és necessari comprovar la pressió col·locant un manòmetre patró al lloc del manòmetre que disposa l’extintor. En aquest procés l’extintor no es descarrega gràcies a una vàlvula especial del que disposa el manòmetre.

Aquesta operació es realitza in situ a les instal·lacions del client i no és necessari realitzar la revisió de l’extintor al nostre taller. La comprovació del correcte estat de l’agent extintor, és a dir, el pols polivalent, es comprova voltejant l’extintor i assegurant-se de què la pols cau i no està endurit.
De forma addicional i amb periodicitat quinquennal començant a comptar des de la data de fabricació, es deuen fer les operacions de retimbre.

AQUESTA OPERACIÓ REQUEREIX EL TRASLLAT A UN TALLER EN EL QUAL

N Es despressuritza l’extintor.

Es buida l’agent extintor de l’interior, en aquest cas la pols.

S’omple amb aigua, es sotmet a una prova de sobrepressió d’aproximadament 30 bar, sent la pressió normal de treball de l’extintor la de 15 bar.

EXTINTOR DE CO2

En aquesta mena d’extintor s’empra el mateix compost com a agent propulsor i com a extintor. En estar carregat a 80 bar de pressió no disposa de manòmetre i la seva comprovació és realitzar pesant el mateix extintor en una bàscula prèviament calibrada.

Els extintors de CO2 porten encunyació en l’envàs les dades de fabricació, entre els quals es troba: el número de sèrie de fabricació, data de fabricació i últim retimbrat, tara de l’envàs. Gràcies a aquesta última dada, és possible saber mitjançant la prova de pesat de l’extintor si es troba dins de la seva càrrega correcta. Per exemple, un extintor de 5 Kg de càrrega i 12,8 Kg de tara, ens hauria de donar un pes toral de 17,80 Kg.

La revisió d’extintors comporta, amb periodicitat quinquennal començant a comptar des de la data de fabricació, l’operació de retimbrat.

AQUESTA OPERACIÓ REQUEREIX EL TRASLLAT A UN TALLER EN EL QUAL

Es despressuritza l’extintor.

Es buida l’agent extintor del interior, en aquest cas gas CO2 transvasant-ho a un dipòsit durant el temps que duren les proves hidroestàtiques.

S’emplenen amb aigua i són sotmesos a una prova de pressions del voltant de 200 bar, sent la seva pressió normal de treball entorn de 80 bar.

PLA DE MANTENIMENT

Els sistemes d’extinció d’incendis requereixen tenir una vigilància i manteniment adequats per garantir el correcte funcionament d’aquest. Pla de revisions preventives segons les normatives vigents:

REVISIONS ANUALS

Nateja dels equips.

Verificació de que l’accés a l’extintor sigui correcte.

Verificació de que la pressió sigui correcte.

Verificació de que l’alçada d’instal·lació sigui correcte.

Verificació de que la senyalització d’aquests, sigui correcte, estigui en norma i vida útil.

REVISIONS TRIMESTRALS

Nateja dels equips.

Verificació de que l’accés a l’extintor sigui correcte.

Verificació de que la pressió sigui correcte.

Verificació de que l’alçada d’instal·lació sigui correcte.

Verificació de que la senyalització d’aquests, sigui correcte, estigui en norma i vida útil.

Segons les normes vigents, un extintor ha de ser revisat anualment, retimbrat cada 5 anys i substituït cada 20Disposem de tots els elements físics, tan manuals com a automàtics, per poder donar resposta a un possible incendi. A més estem homologats per portar un seguiment d’aquests elements i retimbrar-los adequadament.

A Sat Vallès li oferim el millor servei en venda i manteniment de sistemes d’extinció perquè els seus equips estiguin sempre en perfecte estat de funcionament.

Contacta amb Nosaltres